Azərbaycan Respublikasında astronomiya elmləri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc
olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı 

 

1.  AMEA-nın Məruzələri                                                                                               AMEA


2.   AMEA –nın Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası,

      Fizika və astronomiya buraxılışı                                                                             AMEA


3.   Azərbaycan Astronomiya Jurnalı

      (astronomiya və fizika (nəzəri fizika ixtisası) üzrə)                                              AMEA


4.   Sun and Geosphere (astronomiya elmləri üzrə) (ingilis dilində)                       Kosmik Hava Tədqiqləri üzrə

                                                                                                                                            Balkan,Qara dəniz və Xəzər dənizi

                                                                                                                                            Regional Şəbəkəsi

                                                                                                                                     


 

5.   Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası                      Bakı Dövlət Universiteti


6.   Fizika                                                                                                                           AMEA Fizika İnstitutu


7.   Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri                                                       Milli Aviasiya Akademiyası


8.   Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri                                                Milli Aviasiya Akademiyası


9.   Journal of Qafqaz University. Physics (fizika elmləri üzrə)                                 Qafqaz Universiteti


10. Проблемы Энергетики

      (elektrofizika, elektrofiziki qurğular ixtisası üzrə)                                                AMEA Fizika İnstitutu,

                                                                                                                                             “Azərenerji” ASC Azərbaycan 

                                                                                                                                              Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış

                                                                                                                                              Energetika  institutu


11. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri                                             “Azərbaycan Mühəndislik

                                                                                                                                               Akademiyası” İctimai Birliyi


12. Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər (fizika üzrə)                                                      Azərbaycan Texniki Universiteti


13. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası                                    Naxçıvan Dövlət Universiteti


14. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri 

      Təbiət və texniki elmlər seriyası (astronomiya üzrə)                                               AMEA Naxçıvan Bölməsi

 


 
Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi
                                                             nəşrlərin siyahısına əlavə:

1. Beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu hesab edilən xarici elmi jurnallar.

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Web of Science bazasının (www. thomsonreuters.com) üç sitatgətirmə sistemindən hər hansı birinə daxil olan jurnalları birmənalı şəkildə nüfuzlu xarici elmi jurnallar hesab edir:

     - Science Citation Index Expanded (dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə);

     - Social Science Citation Index (sosial elmlər üzrə baza);

     - Arts and Humanities Citation Index  (incəsənət və humanitar elmlər üzrə baza).

2. Gənc tədqiqatçıların AMEA və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş respublika elmi konfransların materialları.

3. Beynəlxalq və respublika miqyaslı simpozium, elmi konfrans və digər mühüm elmi tədbirlərin materialları.

Dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən nəşrlərin siyahısı ildə bir dəfə müzakirə olunacaq və elmi ictimayyət tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu hesab edilən nəşrlər bu siyahıya daxil ediləcəkdir. Komissiya tərəfindən qoyulmuş tələblərə cavab verməyən elmi nəşrlər isə bu siyahıdan çıxarılacaq və bu barədə dövri mətbuatda məlumat veriləcək.