2018

1. Mövzu: Ulduz atmosferləri fizikası və maqnetizm (Horizon 2020)    
2. Layihənin rəhbəri: Canməmməd Nizam oğlu Rüstəmov                     
3. Layihənin məbləği: 138 000 EUR                                                              
4. Layihənin müddəti: 48 ay                                                                         

 

2017

1. Mövzu: Günəş və heliogeofiziki aktivliyin variasiyalarının fizikası, uzunmüddətli proqnozlaşdırılması və biosistemlərə təsiri (Rusiya-Azərbaycan Qrantı)
2. Layihə iştirakçıları: AMEA Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanası (AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası; AMEA Fiziologiya İnstitutu; AMEA Naxçıvan Bölməsi BAR); Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН
3. Layihənin məbləği: 185 000 AZN
4. Layihənin müddəti: 24 ay

 

1. Mövzu: Maqnit sahələri və cavan ulduzların aktivliyi (Rusiya-Azərbaycan Qrantı)
2. Layihə iştirakçıları: AMEA N.Tusi Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası (AMEA Fizika İnstitutu) Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН
3. Layihənin məbləği: 100 000 AZN
4. Layihənin müddəti: 24 ay

  

2015

1. Mövzu: Heliogeofiziki şəraitin variasiyaları və onların texnoloji-bioloji sistemlərə təsiri
2. Layihə iştirakçıları: AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası (AMEA Fiziologiya İnstitutu, AR Səhiyyə Nazirliyinin Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu) Beyn əlxalq layihə - Bolqarıstan (Bulgarian Academy of Sciences) və İsrail (Israel Cosmic Ray & Space Weather Centre)
3. Layihənin məbləği: 250 000 AZN
4. Layihənin müddəti: 24 ay

 

1. Mövzu: Qeyri-stasionar ulduzlar və ulduzlararası mühitin təkamülü
2. Layihənin rəhbəri: Nəriman Zeynalabdi oğlu İsmayılov
3. Layihənin məbləği: 150 000
4. Layihənin müddəti: 24

  

2014

1. Mövzu: Kosmik obyektlərin səthi fotometriyası metodikasının mənimsənilməsi
2. Layihənin rəhbəri: Nəriman Zeynalabdi oğlu İsmayılov
3. Layihənin məbləği: 6400 AZN
4. Layihənin müddəti: 30 gün

 

2013

1. Mövzu: Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq şəhəri, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin V.V.Sobolev adına Astronomiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda qısamüddətli elmi təcrübəkeçmə
2. Layihənin rəhbəri: Orxan Vaqif oğlu Xəlilov
3. Layihənin məbləği: 6600 AZN
4. Layihənin müddəti: 30 gün

 

2012 

1. Mövzu: Aktiv Günəş törəmələrinin ossilyasiya proseslərinin və Günəşin spektrində infraqırmızı xətlərin profillərinin incə quruluşlarının tədqiqi
2. Layihənin rəhbəri: Cəfər Müseyib oğlu Quluzadə (Bakı Dövlət Universiteti; AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
3. Layihənin məbləği: 60 000 AZN
4. Layihənin müddəti: 12 ay

 

1. Mövzu: SOLSPLANET – Günəş və Kosmik hava problemləri (FP 7 - Avropa qrantı)
2. Layihənin rəhbəri: Namiq Sərdar oğlu Cəlilov
3. Layihənin məbləği: 125 000 EUR
4. Layihənin müddəti: 60 ay

 

2011

1. Mövzu: Ulduz tәkamülünün ilkin mәrhәlәsindә olan orta vә kiçik kütlәli cavan ulduzların (T Tau, Ae/Be Herbiq, UXOR ) vә aktiv nüvәli qalaktikaların fotometrik vә polyarimetrik tәdqiqi
2. Layihənin rəhbəri: Bayram Nizam oğlu Rüstəmov
3. Layihənin məbləği: 30 000 AZN
4. Layihənin müddəti: 12 ay

 

1. Mövzu: T Buğa vә Ae/Be Herbig tipli ulduzlarda ulduzәtrafı aktivlik
2. Layihənin rəhbəri: Nəriman Zeynalabdi oğlu İsmayılov
3. Layihənin məbləği: 18 000 AZN
4. Layihənin müddəti: 12 ay

 

1. Mövzu: Baş ardıcıllığa çatmamış şüalanma xətli ulduzların strukturu və dinamikası
2. Layihənin rəhbəri: Nəriman Zeynalabdi oğlu İsmayılov
3. Layihənin məbləği: 10 671 USD
4. Layihənin müddəti: 18

 

 

 

       

 

Xəbərlər Elanlar