--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•   Kosmik plazma və Heliogeofiziki  problemlər şöbəsi 

   Nəzəri astrofizika və kosmologiya şöbəsi 

•   Qoşa ulduzlar və eruptiv proseslər şöbəsi 

•   Ulduz atmosferləri fizikası və maqnetizm şöbəsi

•   Astronomik cihazlar və İnnovativ texnologiyaları şöbəsi 

   Planetlər və kiçik səma cisimləri şöbəsi

•   Qalaktikalar və ulduzəmələgəlmə prosesləri şöbəsi

   İnformasiya, Kommunikasiya Texnologiyaları və təşkilat şöbəsi

   Təhsil şöbəsi 

•   İctimayyətlə əlaqələr şöbəsi